Tín hiệu của vệ tinh F-1 bị mất tạm thời

vetinhf1

Đánh dấu đường dẫn tĩnh.